Menu

Hoe zit het met het recht op WW voor de ambtenaar die bij wijze van straf ontslagen wordt?

 

Een ambtenaar die zich schuldig maakt aan zeer ernstig plichtsverzuim kan bij wijze van straf ontslag worden verleend. De praktijk laat zien dat een bestuursorgaan vaak geruime tijd nodig heeft om alle feiten te verzamelen alvorens deze straf wordt opgelegd.

In het civiele arbeidsrecht heeft de werkgever in vergelijkbare situaties de mogelijkheid de werknemer ontslag op staande voet te verlenen. Zo’n ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig indien het onverwijld (per direct) is verleend. Die regels gaan vanaf 1 januari 2020 ook voor veel ambtenaren gelden.

Stimuleringspremie en levensloop

De Centrale Raad van Beroep heeft op 22 november 2018 beslist dat ambtenaren van de Belastingdienst die voorafgaand aan hun pensionering levensloopverlof genoten, en in het kader van de zogeheten SWITCH-regeling eerder met ontslag wilden gaan, recht hebben op de stimuleringspremie. De Belastingdienst was van mening dat deze ambtenaren geen recht hadden op de stimuleringspremie omdat ze al een afscheidsreceptie hadden gehad en (dus) toch al zouden vertrekken. Die argumentatie volgt de Centrale Raad van Beroep dus niet.

Behoud van de vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) bij 55 jaar en ouder

Behoud van de vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) bij 55 jaar en ouder

De huidige praktijk van de Belastingdienst/Douane, die inhoudt dat de vaste toelage onregelmatige dienst bij 55 jaar en ouder (TOD 55+) behouden blijft ook al werkt de ambtenaar niet (meer) in onregelmatige dienst, is conform de regelgeving (artikel 17 lid 4 BBRA 1984). Het daarmee strijdige rijksbeleid – in regelmatige dienst tewerkgesteld worden, betekent het einde van die vaste toelage – is dat niet.

CRvB oordeelt: subjectief dringende reden niet langer relevant voor beoordeling WW-uitkering ambtenaren

Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 7 november 2018 kan geconcludeerd worden, dat voor de beoordeling of de werknemer verwijtbaar is geworden, niet meer relevant is of diens werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld. Deze zogeheten ‘subjectieve dringendheid’ is telt namelijk niet meer mee voor de beoordeling of al dan niet van verwijtbare werkloosheid sprake is.

 

Link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3467

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt aparte website in de lucht gericht op normalisering rechtspositie ambtenaren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aparte website in de lucht gebracht waarop u meer informatie kunt vinden over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna). De website is te benaderen via de volgende link: https://www.wnra.nl. Op deze website kunt u de meest recente informatie over de Wrna terugvinden. Ons kantoor kan u nader inzicht bieden in de veranderingen die de Wrna met zich brengt en adviseren over de consequenties.

Symposium Algemene Vereniging voor Belastingdeurwaarders en Belastinginvorderaars

Afgelopen dinsdag heeft Robin Verspaandonk als spreker deelgenomen aan een zeer geslaagd symposium van de Algemene Vereniging voor Belastingdeurwaarders en Belastinginvorderaars (AVB).

Tijdens dit symposium kwamen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder de actuele status van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de afschaffing van contant geld bij executieverkopen, de (on) mogelijkheden van het leggen van beslag op digitale cryptocurrency zoals Bitcoin, de Ministerieplicht vs de Dienstopdracht en de Wet Meldplicht Datalekken en de invloed daarvan op de rechtspositie.

Collectieve arbeidsvoorwaarden

Ons kantoor heeft ruime ervaring met de ondersteuning van de onderhandelaars van de centrales voor overheidspersoneel, die werken aan het tot stand komen van de collectieve arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Hierdoor beschikken we over een goed inzicht in het proces van arbeidsvoorwaardenvorming voor groepen werknemers.

Medezeggenschap

De Wet op de Ondernemingsraden biedt het overheidspersoneel de wettelijke basis voor de invulling van de medezeggenschap. Voor het daadwerkelijk beïnvloeden van de inrichting van de eigen organisatie is een gedegen kennis van de wettelijke bevoegdheden onontbeerlijk. Wij bieden ondernemingsraden de juridische ondersteuning die hiervoor nodig is.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaar

Op 8 november 2016 is een wet aangenomen die regelt dat een groot deel van het overheidspersoneel voortaan werkzaam zal zijn op basis van een civiele arbeidsovereenkomst. Deze wet is het begin van een zeer omvangrijke wetgevingsoperatie, die in de komende jaren de rechtspositie van veel ambtenaren zal beïnvloeden. Ons kantoor kan u inzicht bieden in deze veranderingen en adviseren over de consequenties die dit heeft voor uw eigen arbeidsvoorwaarden en voor uw ontslagbescherming.

Pages