Menu

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Advocatenkantoor Dijkgraaf
 • de eenmanszaak Advocatenkantoor Dijkgraaf gevestigd aan de Bittervoornstraat 44, 7559 BN Hengelo
 • Klacht
 • iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager:
 • de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris:
 • mr A.J.M. van Meer, gevestigd aan het Kleefkruid 3, 2914 BK Nieuwerkerk aan de IJssel.

 

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Dijkgraaf en de cliënt.
   
 2. Iedere advocaat werkzaam bij of namens Advocatenkantoor Dijkgraaf draagt zorg voor klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

   

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
   
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
   
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
   
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
   
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse.

   

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
   
 2. Advocatenkantoor Dijkgraaf heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

   

       Artikel 5 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht wordt de klacht doorgeleid naar  de klachtenfunctionaris.
   
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
   
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
   
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling  aan de klager over afwijking van de termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
   
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
   
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

   

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtenbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
   
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

   

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
   
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over het eventueel contact en een mogelijke oplossing.
   
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
   
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

   

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klacht onderwerp.
   
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
   
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
   
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
   

Vastgesteld te Hengelo op 1 september 2021