Menu

Privacyverklaring

 

Inleidend

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatieuitingen van Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V.

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 1. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 2. innen van declaraties;
 3. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 4. correspondentie voeren, in welke vorm dan ook, naar aanleiding van informatie en/of verzoek(en) die door u op eigen initiatief, bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail, aan ons wordt verstrekt (hierna: eenmalige contacten);
 5. voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 6. marketing- en communicatie activiteiten;
 7. werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Cliënten

Van de cliënt (zie voor de definitie daarvan onze algemene voorwaarden op de webpagina www.dijkgraafadvocaten.nl) verwerken wij de voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geslachtsaanduiding, het bsn-nummer, de burgerlijke staat, het adres, de woonplaats, het telefoon- en/of faxnummer en het e-mailadres.

Wederpartij

Van de wederpartij van de cliënt verwerken wij de voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geslachtsaanduiding, het bsn-nummer, de burgerlijke staat, het adres, de woonplaats, het telefoon- en/of faxnummer en het e-mailadres.

Rechtsbijstandverleners en gemachtigden

Van de rechtsbijstandverlener/gemachtigde van de wederpartij en/of van een derde betrokken partij verwerken wij de voorna(a)m(en), achternaam, geslachtsaanduiding, de kantoorgegevens en het e-mailadres.

Getuige

Van een getuige registreert Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. de naam, adres, woonplaats en contactgegevens.

Tolk, getuige-deskundige, bewindvoerder, curator of mentor

Van een tolk, deskundige, bewindvoerder, curator of mentor registreert Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. gegevens zoals de naam, adres, woonplaats, aard deskundigheid en eventuele kantoorgegevens.

Debiteuren en crediteuren

Om het financiële proces goed te laten verlopen, registreert Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. gegevens zoals de naam, adres, woonplaats, correspondentieadres en bankgegevens van debiteuren en crediteuren. Ten behoeve van de inning van gelden wordt ook het toegekende dossiernummer geregistreerd

Ontvangers nieuwsbrieven

U kunt u zelf inschrijven voor nieuwsbrieven. In dat geval registreert Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. uw naam en e-mailadres. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven voor nieuwsbrieven.

Sollicitanten en medewerkers

Als u bij Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. solliciteert, dan registeren wij tijdelijk gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, contactgegevens, burgerlijke staat en titels. Wordt u medewerker van Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. dan registreren wij ook gegevens over uw functie en bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer.

Overige contacten

Afhankelijk van de wijze waarop u contact zoekt, legt Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. uw gegevens vast:

 1. bellen: Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. registreert uw naam en telefoonnummer en mogelijk andere gegevens afhankelijk van uw vraag.
 2. schrijven: Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V  legt uw naam en adres vast samen met andere gegevens uit uw brief.
 3. e-mailen: Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V legt uw naam en emailadres vast en overige gegevens die u deelt.
 4. via social media: Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. registreert de naam die u op social media gebruikt en andere gegevens die u met de Rechtspraak heeft gedeeld.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Advocatenkantoor Dijkgraaf houdt de proportionaliteit en subsidiariteit in acht. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking worden niet verwerkt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. wettelijke verplichting
 2. uitvoering van een overeenkomst
 3. verkregen toestemming van betrokkene(n)
 4. gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Voor ‘eenmalige contacten’ geldt een bewaartermijn van zeven jaar, met het oog op eventuele claims die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. op het op onze webpagina www.dijkgraafadvocaten.nl gepubliceerde kantooradres en/of e-mailadres. U mag ons hierover ook bellen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. www.dijkgraafadvocaten.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. houdt geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Evenmin wordt door Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. gebruik gemaakt van cookies.

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring  worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons secretariaat, mevrouw N. Venrooy.

 

Deze privacyverklaring is op d.d. 30 mei 2018 vastgesteld.