Menu

Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A

Advocatenkantoor Dijkgraaf

 • de eenmanszaak Advocatenkantoor Dijkgraaf gevestigd aan de Bittervoornstraat 44, 7559 BN Hengelo;

 

B

Cliënt

 

 • de contractspartij van het kantoor;

C

Honorarium

 • de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d bedoeld, die het kantoor voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen

 

D

Verschotten

 • de kosten die het kantoor in het belang van de opdracht maakt (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels e.d.).

 

 

1. Advocatenkantoor Dijkgraaf

Advocatenkantoor Dijkgraaf is de handelsnaam die met ingang van 1 juli 2021 wordt gebruikt door de eenmanszaak Advocatenkantoor Dijkgraaf;
 

2. Toepassingsbereik van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die onder de naam Advocatenkantoor Dijkgraaf worden aanvaard
 

3. Opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door het kantoor schriftelijk is bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door mr J.P.L.C. Dijkgraaf.
 2. Iedere opdracht wordt geacht te zijn verleend aan het kantoor, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden in opdracht van het kantoor. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   

4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en BTW verschuldigd.
 2. Verrichte werkzaamheden worden tussentijds in rekening gebracht.
 3. Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 4. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing in rekening gebracht mogen worden. Dit komt neer op de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en de verschotten die voor rekening van cliënt komen. Onder de verschotten vallen de verschuldigde griffierechten, de kosten van het opvragen van uittreksels, de kosten van deurwaarders e.d.
 5. Indien na afloop van de zaak, welke op basis van gefinancierde rechtshulp is behandeld, een financieel resultaat is behaald dat overeenkomt met 50% van het voor de cliënt geldende (fiscale) heffingsvrije vermogen, dan zal door de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging worden ingetrokken. De cliënt zal dan alsnog het volledige honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd zijn.

 

5. Betaling

 1. Declaraties van het kantoor dienen te worden voldaan door overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening ten name van Advocatenkantoor Dijkgraaf binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van cliënt. Deze kosten zijn te vinden op de website van De Rechtspraak via de volgende link: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx
 3. Alle kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen een cliënt zijn voor rekening van deze laatste, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen tenzij het kantoor als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerdert met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.


7. Geschillenregeling

 1. Het kantoor kent een interne klachtenregeling.
 2. Bij de afhandeling van klachten over de dienstverlening of over declaraties zal de interne klachtenprocedure worden doorlopen. Hierbij zal de in deze regeling beschreven procedure worden gevolgd.
 3. De interne klachtenregeling van het kantoor kan worden opgevraagd bij het kantoor en is tevens terug te vinden op de website van het kantoor.
   

8. Toepasselijk recht

Op de tussen het kantoor en zijn opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

Den Haag, 1 september 2021