Menu

Vanaf juni 2021 wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen van kracht

Op 12 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten. Deze vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid om een school te kiezen die bij hen past. Met de nieuwe wet wordt de stichtingsprocedure voor het oprichten van een nieuwe school aangepast. Het gaat om scholen die door de overheid bekostigd worden. Met deze wet wil de regering het scholenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en leerlingen.

Actualiteiten ouderschapsverlof

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken.

Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Eerste ontbinding van arbeidsovereenkomst ambtenaar na de invoering van de WNRA

Zie Rechtbank Noord Nederland 26 maart 2020 (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406)

Een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen ergerde zich zo aan de bureaucratie binnen de universiteit dat hij besloot een eigen stichting op te richten met het doel via die stichting de subsidiegelden te ontvangen die eigenlijk voor de universiteit bedoeld waren.

Eenzijdige wijziging werkgebied toegestaan als oplossing voor verstoorde arbeidsverhouding

Op 6 december 2019 oordeelde de kort gedingrechter in Amsterdam (kenmerk ECLI:NL:RBAMS:2019:9094) dat een werkgever eenzijdig het werkgebied mag wijzigen van een van haar werknemers teneinde te bewerkstelligen dat deze werknemer niet langer zou hoeven samenwerken met een andere manager, waarmee betrokkene al jaren een verstoorde relatie had, die ook na mediation niet verbeterde. Voor de hele uitspraak zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9094

Schoonmakers hoeven aan Helpling geen bemiddelingskosten te betalen.

Op 1 juli 2019 heeft de Amsterdamse rechter bepaald dat het online platform Helpling dat bemiddelt voor schoonmakers mag van de geen bemiddelingskosten in rekening brengen.

Deze personen, die via het online platform schoonmaakwerk verrichten, hebben volgens de rechter geen arbeids- of uitzendovereenkomst.

Helpling kan daarom ook niet worden verplicht om de schoonmaak-CAO toe te passen. Zie www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBAMS:2019:4546

Per 1 juli 2019 krijgen jongeren hoger percentage van minimumloon

In 2017 heeft de overheid besloten de leeftijd waarop een jongere recht heeft op het volledige minimumloon in stappen te verlagen.

Met ingang van 1 juli 2019 wordt de leeftijd verlaagd waarop jongeren het volledige minimumloon krijgen, van 22 naar 21 jaar.

Ook het vaste percentage van het minimumloon voor de jongere die 18, 19 of 20 jaar is stijgt.

 

Hoge Raad geeft gezichtspunten voor het toetsen van ongeschiktheid werknemer

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij een handvat biedt voor de werkgever wat hij allemaal moet doen, alvorens hij de kantonrechter kan vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ongeschiktheid voor de functie (de d-grond).

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:933

Bij deeltijd ouderschapsverlof toch recht op voltijdse ontslagvergoeding

Op 8 mei 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (vindplaats ECLI:EU:C:2019:379) bepaald dat een werknemer ook tijdens deeltijd ouderschapsverlof recht houdt op de voltijdse ontslagvergoeding en uitkering. Als die vergoeding tijdens deeltijd ouderschapsverlof slechts in verhouding tot de deeltijdfactor moeten worden toegekend zou er bovendien sprake zijn van strijd met de eis van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Meer mensen met beperking aan het werk

Bij brief van 7 september 2018 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een breed offensief aangekondigd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Daartoe stelt de regering voor de Participatiewet te wijzigen door:

- vereenvoudiging loonkostensubsidie;

- aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach)

- wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;

- vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie.

Schoolbestuur mag weigeren slapend dienstverband met zieke werknemer op te zeggen

Menig schoolbestuur ervaart de transitievergoeding bij de beëindiging van een dienstverband als een (te) hoge financiële last.

In het geval van het ontslag van een zieke werknemer mag het schoolbestuur deze kosten in rekening brengen bij het UWV op grond van de Wet compensatie transitievergoeding.

Recent oordeelde de rechtbank Den Haag dat als gevolg van het voorhanden zijn van die compensatieregeling het betreffende schoolbestuur het dienstverband niet mocht laten doorlopen.

Pages