Menu

Eenzijdige wijziging werkgebied toegestaan als oplossing voor verstoorde arbeidsverhouding

Op 6 december 2019 oordeelde de kort gedingrechter in Amsterdam (kenmerk ECLI:NL:RBAMS:2019:9094) dat een werkgever eenzijdig het werkgebied mag wijzigen van een van haar werknemers teneinde te bewerkstelligen dat deze werknemer niet langer zou hoeven samenwerken met een andere manager, waarmee betrokkene al jaren een verstoorde relatie had, die ook na mediation niet verbeterde. Voor de hele uitspraak zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9094

Schoonmakers hoeven aan Helpling geen bemiddelingskosten te betalen.

Op 1 juli 2019 heeft de Amsterdamse rechter bepaald dat het online platform Helpling dat bemiddelt voor schoonmakers mag van de geen bemiddelingskosten in rekening brengen.

Deze personen, die via het online platform schoonmaakwerk verrichten, hebben volgens de rechter geen arbeids- of uitzendovereenkomst.

Helpling kan daarom ook niet worden verplicht om de schoonmaak-CAO toe te passen. Zie www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBAMS:2019:4546

Per 1 juli 2019 krijgen jongeren hoger percentage van minimumloon

In 2017 heeft de overheid besloten de leeftijd waarop een jongere recht heeft op het volledige minimumloon in stappen te verlagen.

Met ingang van 1 juli 2019 wordt de leeftijd verlaagd waarop jongeren het volledige minimumloon krijgen, van 22 naar 21 jaar.

Ook het vaste percentage van het minimumloon voor de jongere die 18, 19 of 20 jaar is stijgt.

 

Hoge Raad geeft gezichtspunten voor het toetsen van ongeschiktheid werknemer

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij een handvat biedt voor de werkgever wat hij allemaal moet doen, alvorens hij de kantonrechter kan vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ongeschiktheid voor de functie (de d-grond).

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:933

Bij deeltijd ouderschapsverlof toch recht op voltijdse ontslagvergoeding

Op 8 mei 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (vindplaats ECLI:EU:C:2019:379) bepaald dat een werknemer ook tijdens deeltijd ouderschapsverlof recht houdt op de voltijdse ontslagvergoeding en uitkering. Als die vergoeding tijdens deeltijd ouderschapsverlof slechts in verhouding tot de deeltijdfactor moeten worden toegekend zou er bovendien sprake zijn van strijd met de eis van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Meer mensen met beperking aan het werk

Bij brief van 7 september 2018 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een breed offensief aangekondigd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Daartoe stelt de regering voor de Participatiewet te wijzigen door:

- vereenvoudiging loonkostensubsidie;

- aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach)

- wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;

- vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie.

Schoolbestuur mag weigeren slapend dienstverband met zieke werknemer op te zeggen

Menig schoolbestuur ervaart de transitievergoeding bij de beëindiging van een dienstverband als een (te) hoge financiële last.

In het geval van het ontslag van een zieke werknemer mag het schoolbestuur deze kosten in rekening brengen bij het UWV op grond van de Wet compensatie transitievergoeding.

Recent oordeelde de rechtbank Den Haag dat als gevolg van het voorhanden zijn van die compensatieregeling het betreffende schoolbestuur het dienstverband niet mocht laten doorlopen.

Nieuwe regelingen voor vaderschapsverlof en ouderschapsverlof

De Europese Commissie heeft zich in 2015 voorgenomen om de sociale dimensie van de Europese Unie meer aandacht te geven. Teneinde te komen tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers heeft zij aan het Europees Parlement een voorstel gedaan voor het uitvaardigen van een richtlijn met nieuwe regels over vaderschapsverlof en niet-overdraagbaar ouderschapsverlof.

Slechte financiële positie onderneming staat niet in de weg aan verschuldigdheid transitievergoeding

In een ontbindingsprocedure voerde een schoonmaakbedrijf aan dat de financiële positie het niet toeliet een transitievergoeding te betalen. De rechtbank Noord-Holland oordeelde op 12 maart 2019 (ECLI:NL:RBNHO:2019:2030) dat de toestand van het bedrijf financieel niet florissant was, maar dat dit niet betekent dat de transitievergoeding niet betaald hoeft te worden. Betaling van de vergoeding in termijnen werd wel toegestaan.

Uitspraak

Pages